Privacy verklaring

Privacy statement Ler(n)ende Euregio

 

Ler(n)ende Euregio vindt de bescherming van privacy van groot belang. Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze activiteiten zo persoonlijk mogelijk te maken.

Ler(n)ende Euregio verwerkt van al haar (aankomende) deelnemers/partners en websitebezoekers persoonsgegevens. Ler(n)ende Euregio vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en houdt zich aan de wetgeving hierover, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze (aankomende) deelnemers/partners en websitebezoekers omgaan.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ler(n)ende Euregio verwerkt persoonsgegevens om contacten tussen scholen, leraren en studenten mogelijk te maken aan weerszijden van de grens Nederland-Duitsland. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om je aan te melden als deelnemer van een uitwisseling, beroepenwedstrijd of platform en om je in staat te stellen een certificaat te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar onze subsidiegevers.

Wij verwerken gegevens van (aankomende) deelnemers/partners voor het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst, die we afsluiten met jouw school (en je ouders, als je nog geen 16 jaar bent), en voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen indien je een certificaat behaalt. Ook verwerken wij persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen (zoals voor promotiemateriaal van onze activiteiten).

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met jouw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt je de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

 

Welke gegevens verwerken wij dan?

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij een aantal gegevens rechtstreeks van jouzelf hebben gekregen. De meeste gegevens krijgen wij van anderen, zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling waarbij jij ingeschreven staat. Van onze (aankomende) deelnemers/partners verwerken wij indien nodig de volgende gegevens:

  • contactgegevens (naam, e-mail en organisatorische eenheid, achternaam);
  • geslacht:
  • nationaliteit;
  • ouders of voogd (indien je nog geen 16 bent);
  • gegevens over klas, leerjaar en opleiding.
  • beeldmateriaal;
  • gegevens over welke docenten betrokken zijn bij de student,

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij vooral uit van het gerechtvaardigd belang. Ons belang is kennisuitwisseling in het mbo-onderwijs tussen Nederland en Duitsland te stimuleren. Het maken van promotiemiddelen als filmpjes en foto’s en het hiervan delen op social media en onze website, ondersteunt ons belang, omdat wij als doel hebben zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Ook gaan wij uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als Projectverantwoordelijke na te komen. Dit betekent dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze privacyverklaring noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van jou te delen met onze subsidiegevers die vallen onder Interreg en accountants die werkzaam zijn bij Interreg. Het gaat hier om deelnemers- en presentielijsten.

Wij zullen de gegevens van jou niet delen met commerciële derde partijen. Ook zullen wij je gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden veilig bewaard en alleen dié deelnemers/partners kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Gegevens uit de deelnemerslijsten van activiteiten worden over het algemeen 7 jaar bewaard, geteld vanaf einde projectperiode.  Intern houdt onze Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met  persoonsgegevens.

 

Welke rechten heb jij?

Jouw rechten (en die van jouw ouders indien jij jonger dan 16 jaar bent) zijn in de wet vastgelegd. Jij kan op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Je kunt ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Ler(n)ende Euregio. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als je ons verzoekt om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heb je het recht om te vragen om de gegevens, die wij van jou verwerken en wij van jou hebben ontvangen, aan jou over te dragen of op jouw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Ler(n)ende Euregio zal geen besluiten nemen over jou, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als je het niet eens bent met hoe wij omgaan met jouw gegevens, dan kun je altijd contact opnemen via onze website www.lerende-euregio.com. Indien je probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens.

 

Hoe wij cookies, of vergelijkbare technieken gebruiken bij een bezoek aan onze website

Ler(n)ende Euregio gebruikt alleen technische cookies op het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ler(n)ende Euregio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren, zoals van Google Analytics. Ook plaatsen we cookies welke ons helpen onze website te verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ler(n)ende Euregio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via www.lerende-euregio.com

 

Hoe zijn we te bereiken?

Contactgegevens Ler(n)ende Euregio: Campusbaan 12, 6512 BT Nijmegen

Verwerkingsverantwoordelijke van Ler(n)ende Euregio: College van Bestuur ROC Nijmegen

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met Willem van Hees door een e-mail sturen naar: managementlerendeeuregio@gmail.com  of te bellen naar +31(0)24 8904500

Dit document is een bewerking van de modelprivacyverklaring van Kennisnet. Ler(n)ende Euregio zal de privacyverklaring om de zoveel tijd updaten. Wij raden iedereen dan ook aan om onze website met enige regelmaat te bezoeken, voor de meest actuele versie van deze privacyverklaring.